สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 7 18 1
ป.2 10 10 20 1
ป.3 11 4 15 1
ป.4 8 8 16 1
ป.5 8 6 14 1
ป.6 5 12 17 1
อ.1 4 3 7 1
อ.2 10 7 17 1
อ.3 13 11 24 1
รวม 80 68 148 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 7 18 นางสาวสุรีย์ แซ่ท้าว นางสาวกุลทรัพย์ สุริยะ นางสาวพิชญา รุ่งโรจน์ไพศาลกุล
ป.2/1 10 10 20 นางสาวธนิดา คำปา นางฐิติรัตน์ พลเยี่ยม
ป.3/1 11 4 15 นางสาวนันท์ธีรา กิจรักษ์
ป.4/1 8 8 16 นางภิญโญ ธรรมวงศ์ นายไชยศักดิ์ อินโต
ป.5/1 8 6 14 นางสาวเพลินจิต กิจรักษ์
ป.6/1 5 12 17 นางรงค์มณีย์ ศรีคำม้วน
อ.1/1 4 3 7
อ.2/1 10 7 17 นางสาวบุษดี บุดดี
อ.3/1 13 11 24 นางมลฤทัย ตาสาย
รวม 80 68 148