นางสาวธนิดา คำปา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 065506XXXX
 • Facebook :
 • Email : papuithanida@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านนางแลใน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 339
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092305040432305
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S. S. B. T. C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่