นางฐิติรัตน์ พลเยี่ยม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082898XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านนางแลใน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 341
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3540300040229
 • วิทยฐานะ : ครู ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่