นางรงค์มณีย์ ศรีคำม้วน

ผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084740XXXX
 • Facebook :
 • Email : rongmanee14@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านนางแลใน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1173
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 09597040430597
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่