นางภิญโญ ธรรมวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081034XXXX
 • Facebook : Pinyo Thammawong
 • Email : Pinyo_Thammawong@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านนางแลใน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 52235
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 357030674325
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่